Regulamin

Grając na HUNTER Polska jesteś zobowiązany/a do przestrzegania regulaminu. By uniknąć problemów i niejasności prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią. Są to zasady i normy, na które trzeba uważać grając na serwerze. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności i nie chroni przed karą w przypadku łamania go. Dla Twojego komfortu lepiej z nim się zapoznaj. 

1. NICK/NAZWA GRACZA : 
Jest to imię/pseudonim twojej postaci w grze, nazwa gracza nie może naruszać naszych zasad omówionych dalej. Wstępna nazwa gracza generowana przez grę "Survivor" nie powinna być używana. Przez posiadanie unikalnej nazwy staniesz się rozpoznawalną postacią w świecie gry.

1.1. Osoby o nicku "Surviwor" proszone są o zmianę nicku na swój własny wymyślony pseudonim. (można zmienić to w opcjach Launcher). 
1.2. Nazwa wyświetlana na serwerze nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych. 
1.3. Nie można podszywać się pod inne osoby. 
1.4. Staraj się posługiwać jedną nazwą, częste zmiany nazwy nie są pożądane. 
1.5. Nazwa "ADMIN" jest zarezerwowana wyłącznie dla osób zarządzających serwerem.

2. KOMUNIKACJA: 
 Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ buduje ona atmosferę i klimat społeczności, a że na serwerze jest opcja pisania do wszystkich na czacie globalnym, jak i rozmawianie, mamy również swój discord, którego ten punkt też będzie dotyczył. By zachować ogólny porządek, prosimy o przestrzeganie poniższych podpunktów, Łamanie tych zasad może wiązać się z usunięciem osoby/osób z naszego serwera/discorda.

2.1. Nie używamy słów wulgarnych. Staraj się szanować język polski. 
2.2. Nie promujemy i nie wypowiadamy się negatywnie o innych serwerach Discord/DayZ. Nie reklamuj się na serwerze i w prywatnych wiadomościach do członków (pytanie o dołączanie na serwer to też reklama). 
2.3. Nie udostępniamy treści, które promują: rasizm, pornografię, zażywanie środków uzależniających... 
2.4. Obrażanie innych tekstowo czy głosowo, jest nieakceptowane. 
2.5. Konfliktów z gry nie przenosimy na czat globalny/kanały tekstowe i głosowe Discord 
2.6. Udzielamy się tematycznie na kanale, który został do tego stworzony. 
2.7. Czat globalny lub kanał tekstowy nie jest miejscem do zgłaszania błędów/problemów itp. Takie zgłoszenia będą ignorowane, jedyną formą komunikacji z administracją jest Ticket na naszym Discord w kanale pomoc. 
2.8. Jeżeli chcesz czytać lub publikować treści na naszym discord musisz być zweryfikowany/a. W tej sprawię zrób Ticket na naszym Discord w kanale pomoc.

3. BAZY: 
 Są to miejsca w których gracze stawiają fortyfikacje by chronić siebie i swój dobytek. Budując swoją bazę rób to z głową, stawiaj płoty tak by ich nikt nie mógł przeskoczyć, nawet z dachu auta. Baza powinna mieć flagę, która po prawidłowym skonfigurowaniu zablokuje opcję budowania do 60 metrów od jej umieszczenia dla nieautoryzowanych osób, nie mogą one również rozbierać struktur od wewnątrz do czasu aż flaga nie zostanie opuszczona w dół (wyłącznie właściciel ma prawo ingerować w stan wysokości flagi) lub sama nie opadnie po upływie 45 dni bez żadnej akcji wykonanej przez właściciela/budowniczego konstrukcji. Flaga zapewnia również odświeżanie wszystkich czasów trwania przedmiotów w jej obrębie, do czasu aż nie jest na samym dole. Bramy/drzwi i namioty powinny być zabezpieczone zamkiem szyfrowym, staraj się zawsze je zamykać . Obiekty łamiące poniższe założenia będą kasowane.

3.1. Zakaz budowania na terenach militarnych i okolicy bezpiecznych stref (blokada budowania). 
3.2. Pas 1 km. od lin brzegu morza jest strefą niczyją nie można tam budować 
3.3. Studnie, szpitale, drogi są obiektami ogólną dostępnymi nie można utrudniać poruszania się lub korzystania z tych obiektów dla innych osób. 
3.4. Nie możesz mieć więcej niż 6 bram/drzwi zabezpieczonych codloock. 
3.5. Możesz mieć 1 maszt flagowy na terenie bazy. 
3.6. Jedna baza nie może być dzielona wewnętrznie na inne mniejsze bazy. 
3.7. Wysokość wież nie może przekraczać standardowej wysokości. 
3.8. Komfort gry w bliskiej okolicy bazy nie może spadać do poziomu nie grywalności. W przypadku wielu zgłoszeń administracja sprawdzi dany obiekt. 
3.9. Wylogowanie się, na terenie nie swojej bazy jest niedozwolone. 
3.10. Właściciel bazy musi również zapoznać się z zasadami "RAIDu" 
3.11. Zakazuje się opuszczania flag w bazach innych graczy. 
3.12. Zakazuje się rozbierania baz innych graczy, jeżeli flaga jest aktywna. 
3.13. Nie można okupować baz innych graczy, przez długi okres czasu. (w trakcie rajdu ten punkt nie działa). 
3.14. Nie można ukrywać lootu pod obiektami które blokuje flaga. 
 3.15. Nie można adaptować opuszczonych lub okradzionych baz pod swoją bazę. 
3.16. Minimalna odległość baz względem siebie nie powinna umożliwiać ostrzału bazy sąsiada

4. RAID: 
 Jest to wydarzenie cykliczne które odbywa się w każdą sobotę od 20:00 do 00:00 W tym czasie jest odblokowana opcja cięcia cod-lock, piłą do metalu. Niszczenie ścian z zewnątrz nie działa. By przeciąć code-lock na namiocie, będziesz potrzebował/a 20 minut i jedną piłę. Na bramę/drzwi będziesz musiał/a poświęcić 40 minut i jedną piłę. Piły do metalu są trudno dostępne i nie można ich kupić. Niemniej jednak występuje duże prawdopodobieństwo znalezienia piły ze wsparcia lotniczego, który jest zrzucany podczas zwiększonej populacja graczy znajdujących się w grze. Wsparcie lotnicze można również przywołać flarą, którą można znaleźć w skarbie ze zdjęcia.

4.1. Jeden code-lock może być piłowany w tym samym czasie tylko prze jedną osobę. 
4.2. Włamywacz nie może stawiać/zakładać swoich zabezpieczeń na rajdowanym obiekcie. 
4.3. Nie może być sytuacji, gdy cięcie code-look jest niemożliwe, bo właściciel np. zdemontował bramę, zakłada kolejny codlock na przepiłowaną bramę, lub zastawił wejście namiotem itp. 
4.4. Nie można stawiać wież i innych konstrukcji w celu wejścia do bazy innego gracza.

5. ADMININISTRACJA i SERWER:
 Serwer HUNTER Polska prowadzony jest dobrowolnie i nieodpłatnie. Serwer powstał z myślą o stworzeniu świata gry dla polskiego odbiorcy w którym każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jesteśmy osobami dorosłymi. Zajmujemy się prowadzeniem serwera od 2018 roku. Nie szukamy kontaktu z graczami ponieważ nie lubimy rozstań, a każdy gracz kiedyś odchodzi. Jeszcze raz podkreślamy pamiętajcie , że robimy to dobrowolnie i nieodpłatnie (okazane wsparcie wykorzystujemy wyłącznie na polepszenie wrażeń z gry na serwerze tj. inwestowanie w sprzęt, opłaty za prąd czy też utrzymanie strony internetowej) i prosimy abyś szanował nasz czas, i nie zawracaj nam głowy nieistotnymi zgłoszeniami. Wszelkie problemy, łamanie regulaminu proszę zgłaszać jak najszybciej za pośrednictwem Ticket na naszym Discord w kanale pomoc. Ponadto:

5.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy związane z modami, błędy proszę zgłaszać bezpośrednio do twórców modów. 
5.2. Administracja zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu, jeżeli będzie to konieczne. 
5.3. Atakując administrację/serwer możesz porównać to do interakcji pod klawiszem F11 gdy w dłoni trzymasz Desert Eagle gold z pełnym magazynkiem i naciskasz lewy przycisk myszki. Po tej akcji już się nie odrodzisz na naszym serwerze. 
5.4. Administracja zastrzega sobie prawo do obserwowania/nagrywania rozgrywki graczy w przypadku podejrzenia oszustwa, gdy oszustwo zostanie nagranie może zostać upublicznione. 
5.5.  Nie wyrażamy zgody na kopiowanie i publikowanie naszego regulaminu na innych serwerach.

6. STANOWCZO ZABRANIA SIĘ:
 Oszukiwanie w dowolnych grach, które korzystają z systemu przeciwdziałania oszustwom DayZ BattlEye, w tym otrzymanie globalnego bana BattlEye skutkuje natychmiastowym i stałym banem. Oszukiwanie w innych grach wieloosobowych lub otrzymanie blokady VAC na koncie Steam oznaczy Cię jako „znanego oszusta” i spowoduje, że Twoje konto HUNTER Polska zostanie umieszczone na czarnej liście na 1 rok od daty blokady

6.1. Używanie "Cheat" = BAN na wieczność. 
6.2. Wykorzystywanie błędów gry = BAN na wieczność. 
6.3. Zachowania nietolerowane: Trollowanie, Toksyczność = BAN na wieczność.
6.4. Gloryfikowanie osoby zablokowanej = BAN

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, a gra będzie lepsza i unikniemy nieporozumień. 

Pozdrowienia administracja HUNTER Polska.

Rules

By playing on HUNTER Polska you are obliged to comply with the regulations. To avoid problems and ambiguities, please read the following content. These are the rules and standards that you have to be careful about when playing on the server. Ignorance of the regulations does not release you from responsibility and does not protect you from being punished in the event of breaking it. For your comfort, please read it better. 

1. NICK / PLAYER NAME:
This is the name / nickname of your in-game character, the player name must not be in violation of our rules discussed below. The initial player name generated by the game "Survivor" should not be used. By having a unique name, you will become a recognizable character in the game world.

1.1. People with the nickname "Surviwor" are asked to change the nickname to their own invented nickname. (this can be changed in the Launcher options).
1.2. The name displayed on the server cannot contain vulgar or offensive content.
1.3. You cannot impersonate other people.
1.4. Try to use one name, frequent renaming is not desired.
1.5. The name "ADMIN" is reserved for server management only.

2. COMMUNICATION:
This is a very important aspect, because it builds the atmosphere and atmosphere of the community, and since the server has the option of writing to everyone in global chat and chatting, we also have our discord, which this point will also apply to. To keep the general order, please follow the following points, Breaking these rules may result in removing the person / people from our server / Discord.

2.1. We do not use vulgar words. Try to respect the Polish language.
2.2. We do not promote or comment negatively on other Discord / DayZ servers. Do not advertise on the server and in private messages to members (asking to join the server is also advertising).
2.3. We do not share content that promotes: racism, pornography, drug addiction ...
2.4. Offending others by text or voice is unacceptable.
2.5. Conflicts from the game are not moved to Global Chat / Discord text and voice channels
2.6. We share thematically on the channel that was created for this.
2.7. Global chat or text channel is not a place to report bugs / problems etc. Such reports will be ignored, the only form of communication with the administration is Ticket on our Discord in the help channel.
2.8. If you want to read or publish content on our discord, you must be verified. For this I will make a Ticket on our Discord in the help channel.

3. BASES:
These are places where players build fortifications to protect themselves and their belongings. When building your base, do it wisely, put fences so that no one can jump over them, even from the roof of the car. The base should have a flag that, when properly configured, will block the option of building up to 60 meters from its placement to unauthorized people, and they cannot disassemble the structures from the inside until the flag is lowered down (only the owner has the right to interfere with the state of the flag's height) or it will not fall off itself after 45 days without any action by the owner / builder of the structure. The flag also refreshes all item durations within it, until it's at the bottom. Gates / doors and tents should be secured with a combination lock, try to always lock them. Objects that violate the following assumptions will be deleted.

3.1. Prohibition of building in military areas and the vicinity of safe zones (building blockade). 
3.2. A strip of 1 km. From the ropes of the seashore is a no man's zone can not be built there. 
3.3. Wells, hospitals, roads are general access facilities you can not impede the movement or use of these facilities for others. 
3.4. You can't have more than 6 gates/doors secured with codloock. 
3.5. You may have 1 flagpole on the base area. 
3.6. One base cannot be divided internally into other smaller bases. 
3.7. The height of the towers must not exceed the standard height. 
3.8. The comfort of the game in the close vicinity of the base must not fall to the level of unplayability. In the case of multiple applications, the administration will check the object in question. 
3.9. Logging out, in the area of not his base is not allowed. 
3.10. The owner of the base must also familiarize himself with the rules of "RAID". 
3.11. It is prohibited to leave the flags in the bases of other players. 
3.12. It is prohibited to dismantle the bases of other players if the flag is active. 
3.13. It is forbidden to occupy other players' bases, for a long period of time. (During the raid, this point does not work). 
3.14. You can not hide loot under the objects that the flag blocks. 
 3.15. You can not adapt abandoned or robbed bases for your base. 
3.16. The minimum distance of bases relative to each other should not allow you to fire at your neighbor's base. 

4. RAID:
This is a cyclical event that takes place every Saturday from 20:00 to 00:00. During this time, the option of cod-lock cutting with a hacksaw is unlocked. Destroying walls from the outside does not work. To cut the code-lock on the tent, you will need 20 minutes and one saw. You will have to spend 40 minutes and one saw for the gate / door. Hacksaws are hard to find and impossible to buy. Nevertheless, there is a high probability of finding the saw from air support, which is dropped during the increased player population in the game. Air Support can also be summoned with a flare found in the photo treasure.

4.1. One code-lock may only be sawed by one person at a time.
4.2. A burglar may not put / put on his security on the raided facility.
4.3. There may be a situation where code-look cutting is impossible, because the owner e.g. dismantled the gate, puts another codlock on the sawn gate, or blocked the entrance with a tent, etc.
4.4. Towers and other structures cannot be placed in order to enter another player's base.

5. ADMINISTRATION and SERVER:
The HUNTER Polska server is run voluntarily and free of charge. The server was created to create a game world in which everyone will find something interesting for themselves. We are adults. We have been running the server since 2018. We are not looking for contact with players because we don't like breakups and every player leaves sometime. We emphasize once again that we do it voluntarily and free of charge (we use the provided support only to improve the experience of the game on the server, i.e. investing in equipment, electricity bills or website maintenance) and we ask you to respect our time and do not bother us irrelevant notifications. Please report any problems or violations of the rules as soon as possible via Ticket on our Discord in the help channel. Moreover:

5.1. We are not responsible for mod issues, please report bugs directly to the mod developers.
5.2. The administration reserves the right to update the regulations, if necessary.
5.3. When attacking the administration / server you can compare it to the interaction under the F11 key when you hold Desert Eagle gold in your hand with a full magazine and press the left mouse button. After this action you will not respawn on our server.
5.4. The administration reserves the right to observe / record the gameplay of players in case of suspicion of cheating, when the cheat is made, the recording may be made public.
5.5. We do not agree to copy and publish our regulations on other servers.

6. IT IS STRONGLY FORBIDDEN: Cheating on any games that use the DayZ BattlEye anti-cheat system, including receiving a global BattlEye ban will result in an immediate and permanent ban. Cheating in other multiplayer games or receiving a VAC ban on your Steam account will mark you as a "known fraud" and cause your HUNTER Poland account to be blacklisted 1 year from the lock date

6.1. Using "Cheat" = BAN forever.
6.2. Exploiting game bugs = BAN.
6.3. Glorifying a blocked person = BAN
6.4. Action on the generally understood damage of the server / community = BAN
6.5. Intolerant Behavior: Trolling, Toxicity, Rude etc = BAN.

Please respect the above rules, the game will be better and we will avoid any misunderstandings.

Greetings administration HUNTER Polska.